Nötron Çalışmaları Laboratuvarı

Nötron Çalışmaları Laboratuvarında ve bu laboratuvarla ilişkili gama spektrometresi laboratuvarında her biri 592 GBq olan 3 adet 241Am/Be nötron ışınlama hücresi ile nötronlarla çekirdek reaksiyonları sırasında reaksiyona iştirak eden nükleer parametrelerin ölçümleri yapılmaktadır. Bu bağlamda, özellikle 238U ve 232Th'nin hızlı nötronlarla fisyon reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinin kütle dağılımları, hızlı nötron eşik dedektörlerinin tesir kesitleri, termal ve epitermal nötron tesir kesitleri, yarı ömür ölçümleri, nötron akı ölçümleri, fisyon ürünlerinin gama enerjilerinin çıkış olasılıklarının tayinini vb. yapmak mümkündür. Ayrıca Na (dâhil) ile U (dâhil) arasındaki yaklaşık 50 elementin nötron aktivasyon analizi (NAA) metodu ile ilgilenilen elementlerin nükleer özelliklerine (izotopik bolluk, nötron tesir kesiti, yarı ömür, gama enerjisinin büyüklüğü ve şiddeti) bağlı olarak, 0,2 g ile 4x10-6 g aralığında nicel analizleri yapılabilmektedir.

740 GBq 241Am/Be nötron kaynaklı başka bir ışınlama sistemi ile yeni geliştirilen malzemelerin hızlı ve yavaş nötron soğurma ve geçirme testleri yapılabilmektedir.  Bu testler ülkemizde sadece bu laboratuvarda gerçekleştirilebilmektedir. Çok duyarlı olarak, malzemelerin 50 keV–1500 keV enerji aralığında gama soğurma katsayıları da deneysel olarak ölçülmektedir 

 

 arge23

Gama Spektrometresinin Genel Görünüşü(NÇL)

 arge24

3x592GBq 241Am/Be nötron ışınlama hücresi(NÇL)

 arge25

740GBq 241Am/Be ışınlama sistemi(NÇL)

arge26 

740GBq 241Am/Be ışınlama sisteminin zemin altı(NÇL)

 

NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ (NAA)(Istanbul Yerleşkesi)

Nötron aktivasyon analizi(NAA),  malzemenin nötronlarla ışınlanıp radyoaktif hale getirdikten sonra yayımlanan gamma ışınlarının algılanıp ve değrelendirilmesine dayanan  bir tekniktir. Nötron aktivasyon analizi, pek çok alanda, eser ve minor miktarda elementlerin tayin edilmesinde kullanılmaktadır. Çevre analizi uygulamaları, jeolojik ve jeokimyasal  analizlerin yanısıra,  arkeoloji çalışmalarında kullanılır.

Nötron Aktivasyon Analiz Cihazı