Sağlık Fiziği Laboratuvarları

Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin, istenmeyen veya planlanan ışınlamalarda radyasyondan korunması için ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince ölçüm, değerlendirme, izleme ve hizmet sunumu faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu amaçla:

 • Radyasyonla çalışanların maruz kaldığı radyasyon dozlarının belirlenmesi için belirli aralıklarla verilmekte olan Kişisel Dozimetri Hizmeti,
 • Doz değerlerinin ulusal ve uluslararası sınırlar içinde kalmasının sağlanmasına yönelik kişisel doz sonuçlarının kayıt altına alınması ve sürekli takip edilmesi,
 • Kişisel doz sınırlarının aşılması durumunda gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
 • Kapalı ortamlarda, toprakta ve suda radon aktivite konsantrasyonunun ölçülmesi,
 • Çevresel doz ölçümlerinin yapılması,
 • Tıbbi radyasyon uygulamalarında iç ve dış ışınlamaya maruz kalan hastaların organ ve tüm vücut dozlarının hesaplanması hizmeti,
 • Tıbbi ışınlamalarda tanısal referans seviyelerin belirlenmesi,
 • Radyasyon üreten x-ışını cihazlarının kabul, performans ve kalite kontrol testlerinin yapılması,
 • Halkın maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesi,
 • Solunum, sindirim veya dolaşım yolu ile kazaen radyasyona maruz kalan toplum bireylerinin doz düzeylerinin doğru, güvenilir ve en hızlı şekilde belirlenmesi için uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması,
 • Doğal radyonüklid içeren malzemeler ile teknolojik işlemler sonucunda yoğun radyonüklid artışı tespit edilen ürün veya atıkların radyoaktivite analiz sonuçlarına göre çevre ve insan sağlığı açısından radyolojik değerlendirmesi,
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki laboratuvarlardan çıkan radyoaktif atıkların, Radyoaktif Atık Deposunda geçici olarak muhafaza edilmesi ve nihai depolama için gereken işlemlerin yapılması,
 • Görev alanımıza giren konularda talep doğrultusunda Ulusal Kurs programında yer alan eğitimlerin verilmesi

Bu alanda aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Tıbbi radyasyon uygulamalarında organ ve tüm vücut dozu hesabının yapılması,
 • Radyoaktivite analizlerinin çevre ve insan sağlığı açısından radyolojik değerlendirmesinin yapılması,
 • Tıbbi Radyoloji Uygulamalarında Hasta Dozlarının Hesaplanması eğitimin verilmesi,
 • Nükleer Tıpta Hasta Dozlarının Hesaplanması eğitiminin verilmesi,
 • Kişisel Dozimetri Hizmetinin verilmesi,
 • Radon aktivite konsantrasyonunun ölçülmesi